panel panel panel
panel panel
polski english panel
panel

Instytut Fizyki Doświadczalnej
Ul. Wita Stwosza 57
80-952 Gdańsk
tel.: (0 58)523-2254
fax: (0 58)523-2063
sekretariat@ifd.ug.edu.pl

STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA

SYSTEM KSZTAŁCENIA
Studia na kierunku "Fizyka" prowadzone są w systemie trójstopniowym:

 • I stopień - studia licencjackie (3 lata)

 • II stopień - studia magisterskie (2 lata)

 • III stopień - studia doktoranckie (4 lata)

 

Studia na kierunku "FIZYKA":

 • odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym;

 • bezpłatne;

 • posiadają bogaty program stypendialny premiujący najlepszych studentów (stypendia naukowe);

 • posiadają programy stypendialne dla studentów o trudnej sytuacji finansowej (stypendia socjalne);

 • umożliwiają wielu studentom uczestnictwo w wymianie dydaktycznej i naukowej sponsorowanej przez uniwersytety - realizacja semestru lub roku studiów na innych uczelniach, zarówno polskich jak i zagranicznych;

 • pozwalają na wykonywanie prac licencjackich oraz magisterskich w specjalistycznych, doświadczalnych pracowniach naukowo-badawczych realizujących projekty badawcze z takich dziedzin jak:

  • spektroskopia atomowa, molekularna i ciała stałego;

  • spektroskopia jądrowego i elektronowego rezonansu magnetycznego; akustyka (spektroskopia ultradzwiękowa, akustooptyka, fotoakustyka, hydroakustyka i podstawy fizyczne hałasu);

  • dydaktyka fizyki.

 

PROFIL ABSOLWENTA KIERUNKU "FIZYKA"
Absolwenci kierunku "FIZYKA" znajdują zatrudnienie głównie:

 • w akademickich placówkach naukowo-badawczych;

 • w laboratoriach badawczo-wdrożeniowych przedsiębiorstw o różnych profilach;

 • w sektorze finansowym, bankach, firmach ubezpieczeniowych i innych dzięki wyjątkowym zdolnościom analitycznego i logicznego myślenia oraz zdobytej wiedzy z zakresu matematyki i statystyki;

 • w szkołach, jako nauczyciele;

 

STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA MEDYCZNA

SYSTEM KSZTAŁCENIA
Studia na kierunku "Fizyka medyczna" prowadzone są w systemie jednostopniowym (3 lata - licencjat).

W roku akademickim 2014/2015 planowane jest uruchomienie II stopnia (2 lata – magister)

 

Standardy kształcenia

Limit przyjęć na I rok (2013/2014): 60 osób.

Czas trwania studiów pierwszego stopnia: 6 semestrów.

Liczba godzin zajęć w czasie całych studiów: 2060.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System): 180.

 

Praktyka zawodowa: 4 tygodniowa w okresie wakacji po II roku studiów. Praktyki zawodowe będą odbywać się w zakładach opieki zdrowotnej, firmach i instytucjach naukowo-badawczych, których profil działalności pokrywa się z ochroną zdrowia. W czasie trwania praktyk student jest ubezpieczony przez UG. Jeżeli praktyka odbywa się poza miejscem zamieszkania student otrzymuje zwrot kosztów (zryczałtowany).

 

Perspektywy dalszego kształcenia: w ramach planowanych do uruchomienia studiów II stopnia (magisterskich) i III stopnia (doktoranckich)

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pracowników Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Zajęcia laboratoryjne odbywać się będą w pracowniach naukowo-dydaktycznych Wydziału wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę zakupioną w 2012-2013 roku w ramach projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 4.1.1 Wzrost potencjału dydaktycznego uczelni oraz „Fizyka dla medycyny – przebudowa pomieszczeń i wyposażenie Pracowni zastosowań medycznych fizyki i obrazowania medycznego Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy, Działania 2.1. Infrastruktura edukacyjna i naukowo-dydaktyczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Materiały dla studentów specjalnie przygotowywane przez wykładowców i dostępne w trakcie nauki w formie elektronicznej

 

Cele kształcenia i kwalifikacje absolwenta:

Absolwent fizyki medycznej ma posiadać szeroką wiedzę w zakresie fizyki, opartą na gruntownej wiedzy matematycznej oraz umiejętność pracy laboratoryjnej, by sprostać obowiązkom fizyka medycznego w zakładach opieki zdrowotnej, a w szczególności w pracowniach radiologii, radioterapii i medycyny nuklearnej.

Absolwent (licencjat) po ukończeniu studiów I stopnia ma uzyskać pełną wiedzę w zakresie:

 • podstaw fizyki, poszerzoną w zakresie fizyki promieniowania jonizującego, z dużym naciskiem na to, aby wiedza i umiejętności licencjata łączyły się z biegłością w posługiwaniu się aparatem matematycznym;

 • wiedzy medycznej, o tym, jak jest człowiek zbudowany (anatomia prawidłowa), jak funkcjonuje (fizjologia) i jak choruje (patofizjologia i podstawy medycyny klinicznej), po to, aby w rozmowie był partnerem dla lekarza;

 • wiedzy o aparaturze medycznej używanej w diagnostyce lekarskiej w szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich jak i metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej oraz w radioterapii;

 • umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych przetwarzania danych, obliczeń numerycznych (rozumienia formuł i rozumienia błędów obliczeń zwłaszcza przy szacowaniu dawek), konstrukcji modeli matematycznych i stosowania właściwych metod statystycznych;

 • znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz języka specjalistycznego z zakresu nauk fizycznych i medycznych.

 

Podstawowe przedmioty kierunkowe:

 • anatomia, fizjologia, biofizyka – czyli podstawowe wiadomości w zakresie budowy i funkcji życiowych człowieka, z naciskiem na fizyczne aspekty funkcjonowania człowieka;

 • aparatura medyczna – jak zbudowane są i jak działają aparaty radiologiczne, radioterapii onkologicznej, medycyny nuklearnej, i inna aparatura elektromedyczna: fizjoterapii, EKG, EEG, EMG, hemodializy, promieniolecznictwa dermatologicznego;

 • kontrola jakości w: radiologii, radioterapii i medycynie nuklearnej;

 • radiobiologia, dozymetria i ochrona radiologiczna.


Instytut Fizyki został utworzony jeszcze przed powstaniem Uniwersytetu Gdańskiego w 1970 roku i funkcjonował w ramach Wyższej Szkoły Pedagogicznej, natomiast Instytut Fizyki Doświadczalnej UG powstał w 1.X.1981 po podziale Instytutu Fizyki na dwa: Fizyki Doświadczalnej oraz Fizyki Teoretycznej i Astrofizyki.

Obecna struktura Instytutu działającego w ramach Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG kształtowała się od samego początku i dziś obejmuje osiem zakładów: Akusto-optyki i Fizyki Laserów, Akustyki i Fizyki Ciała Stałego, Fizyki Atomowej, Spektroskopii Fazy Skondensowanej, Spektroskopii Molekularnej, Fizyki Ogólnej, Fizyki Stosowanej i Dydaktyki Fizyki.

Instytut zatrudnia 27 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 2 profesorów zwyczajnych, 2 profesorów, 6 profesorów UG, 2 doktorów habilitowanych i 15 doktorów. Od kilku lat nie zatrudnia się już asystentów.

Badania naukowe w Instytucie Fizyki Doświadczalnej prowadzone są trzech głównych dziedzinach:

 • spektroskopii atomowej, molekularnej i ciała stałego;
 • spektroskopii jądrowego i elektronowego rezonansu magnetycznego;
 • akustyki (spektroskopia ultradźwiękowa, akustooptyka, fotoakustyka, hydroakustyka i podstawy fizyczne hałasu);
 • oraz dydaktyki fizyki.

Prowadzona jest stale rozwijająca się współpraca z wieloma ośrodkami w kraju i zagranicy:
W ramach umów dwustronnych Uniwersytetu Gdańskiego z nastepującymi ośrodkami: Katolicki Uniwersytet w Leuven-Campus Kortrijk (Belgia), Institut für Werk-stoffphysik und Strukturforschung, Bremen Universität (RFN), Institut für Medizinische Physik und Biophysik, Martin Luther Universität (RFN), Fachbereich Informatik und Angewandte Naturwissenschaften, Fachhochschule Merseburg (RFN), Wydział Fizyki, Państwowy Uniwersytet im. Łomonosowa w Moskwie (Rosja), Instytut Akustyki im. N.N. Andreyeva, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa (Rosja), Instytut Fizyki i Techniki, Akademia Nauk Turkmenistanu (Turkmenistan), Max-Planck-Institut für Störmungsforschung w Göttingen (RFN), Institut für Experimentalphysik (w ramach grantu KBN), Technische Universität Graz (Austria), Instytut Fizyki, Uniwersytet Ivana Franko we Lwowie, Lwów (Ukraina), Królewska Belgijska Akademia Nauk (Belgia) - Polska Akademia Nauk, oraz wiele w ramach współpracy nieformalnej.

Powrot Powrot